[1]
Dini Sritika and Eliya Pebriyeni, “Lebah Madu Dalam Karya Batik Lukis Dan Sulam ”, JURRSENDEM, vol. 2, no. 2, pp. 167–179, Aug. 2023.