Dini Sritika and Eliya Pebriyeni (2023) “Lebah Madu Dalam Karya Batik Lukis Dan Sulam ”, Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain dan Media, 2(2), pp. 167–179. doi: 10.55606/jurrsendem.v2i2.1632.