Dini Sritika, and Eliya Pebriyeni. 2023. “Lebah Madu Dalam Karya Batik Lukis Dan Sulam ”. Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain Dan Media 2 (2):167-79. https://doi.org/10.55606/jurrsendem.v2i2.1632.