Heru Syahputra, & Syafei Syafei. (2023). Gitar Dalam Karya Digital Painting. Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain Dan Media, 2(2), 204–214. https://doi.org/10.55606/jurrsendem.v2i2.1657