Dini Sritika, & Eliya Pebriyeni. (2023). Lebah Madu Dalam Karya Batik Lukis Dan Sulam . Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain Dan Media, 2(2), 167–179. https://doi.org/10.55606/jurrsendem.v2i2.1632