(1)
Heru Syahputra; Syafei Syafei. Gitar Dalam Karya Digital Painting. JURRSENDEM 2023, 2, 204-214.