(1)
Dini Sritika; Eliya Pebriyeni. Lebah Madu Dalam Karya Batik Lukis Dan Sulam . JURRSENDEM 2023, 2, 167-179.