[1]
Dini Sritika and Eliya Pebriyeni 2023. Lebah Madu Dalam Karya Batik Lukis Dan Sulam . Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain dan Media. 2, 2 (Aug. 2023), 167–179. DOI:https://doi.org/10.55606/jurrsendem.v2i2.1632.