(1)
Haetami, A.; Astuti, N. S. .; Maysara. PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) BERBASIS MODEL DISCOVERY LEARNING PADA MATERI ASAM BASA DI SMA NEGERI 1 SIOMPU BARAT. JURRIMIPA 2022, 1, 64-70.